Privacybeleid

“Slapen als een Roos”, gevestigd aan de Professor van der Grintenstraat 1 in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Y.L.M. van Terheijden is de Functionaris Gegevensbescherming van deze praktijk zij is te bereiken via info@slapenalseenroos.com en telefonisch op nr 06-51139928

Persoonsgegevens die wij verwerken:
“Slapen als een Roos” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
“Slapen als een Roos” verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: mentale gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
“Slapen als een Roos” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
“Slapen als een Roos” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de gegevens: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:
“Slapen als een Roos” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
“Slapen als een Roos” gebruikt functionele cookies om sessies tijdens het winkelen mogelijk te maken waarbij gegevens van aankopen en adresgegevens worden opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “Slapen als een Roos” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slapenalseenroos.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. YvanT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen YvanT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@slapenalseenroos.com